قیمت
59,040,000 ریال
(موجود)
امتیاز0
کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفشیت بلایت
میزان مصرف1 لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی و در صورت آلودگی 30 درصد از ساقه های برنج
گیاه میزبان 2گندم
آفت هدف 2زنگ
میزان مصرف1 لیتر در هکتار
گیاه میزبان3گندم
آفت هدف 3فوزاریوم خوشه گندم
میزان مصرف1 لیتر در هکتار بصورت یک نوبت محلول پاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیلز تکرار محلول پاشی به فاصله 10 روز