قیمت
0 ریال
(ناموجود ، آخرین قیمت)
امتیاز0
کاربرد
گیاه میزبانگندم
آفت هدفزنگ زرد
میزان مصرف1 لیتر در هکتار
گیاه میزبان 2کلزا
آفت هدف 2اسکلروتنیایی ساقه کلزا