قیمت
59,040,000 ریال
(موجود)
امتیاز0
کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفشیت بلایت
میزان مصرف1 کیلوگرم در هکتار
گیاه میزبان 2توت
آفت هدف 2سرخشکیدگی سرشاخه توت
میزان مصرف1 در هزار
گیاه میزبان3جو
آفت هدف 3لکه قهوه ای نواری جو
میزان مصرفبه روش ضدعفونی بذر و 1 در هزار
گیاه میزبان 4مرکبات
آفت هدف4حفظ و نگهداری محصول مرکیات
میزان مصرف1 در هزار