معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، سیستمیک، بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی علف های هرز

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats: 1870-3090 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

محصولات مرتبط

نقد و بررسی آترازین چینی 80% WP

کاربرد:

علف کشی است انتخابی، سیستمیک، بازدارنده عمل فتوسنتز و مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی علف های هرز

درجه سمیت: Acute Oral LD50 for rats: 1870-3090 mg/kg

بسته بندی: 1 کیلوگرم

مشخصات فنی آترازین چینی 80% WP

کاربرد
گیاه میزباننیشکر
آفت هدفعلف های هرز مزارع نیشکر
میزان مصرف5 کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت و بعد از ظهور علف ها در کشت نیشکر
گیاه میزبان 2ذرت
آفت هدف2علف های هرز باریک برگ و پهن برگ
میزان مصرف5 کیلوگرم آترازین به تنهایی و یا مخلوط با 4 تا 5 لیتر استوکلر هنگام کشت بعد از ظهور علف ها در کشت ذرت
گیاه میزبان3یونجه و شبدر
آفت هدف3علف های هرز پهن برگ
میزان مصرف2.5 تا 3 لیتر در هکتار
گیاهان میزبان4یونجه، شبدر و اسپرس
آفت هدف4سس
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس

نمودار تغییر قیمت آترازین چینی 80% WP

نظرات در باره محصول آترازین چینی 80% WP

 

امتیاز کاربران به آترازین چینی 80% WP

امتیاز کاربران به آترازین چینی 80% WP

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.