معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی با خاصیت جابه جایی از برگ به ریشه و عکس آن از طریق آوندهای چوبی از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:550

بسته بندی: نیم لیتر

محصولات مرتبط

نقد و بررسی پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

کاربرد:

قارچ کشی است سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی با خاصیت جابه جایی از برگ به ریشه و عکس آن از طریق آوندهای چوبی از دی متیلاسیون استروئیدها ممانعت می کند.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats:550

بسته بندی: نیم لیتر

مشخصات فنی پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

کاربرد
گیاه میزبانبرنج
آفت هدفشیت بلایت
میزان مصرف1 لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی و در صورت آلودگی 30 درصد از ساقه های برنج
گیاه میزبان 2گندم
آفت هدف 2زنگ
میزان مصرف1 لیتر در هکتار
گیاه میزبان3گندم
آفت هدف 3فوزاریوم خوشه گندم
میزان مصرف1 لیتر در هکتار بصورت یک نوبت محلول پاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیلز تکرار محلول پاشی به فاصله 10 روز

نمودار تغییر قیمت پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

نظرات در باره محصول پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

 

امتیاز کاربران به پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

امتیاز کاربران به پروپیکونازول 25% EC (تیلت)

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.