معرفی اجمالی محصول

کاربرد:

علف کشی است غیر انتخابی تماسی که بوسیله شاخ و برگ علف های هرز جذب شده و قادر به حرکت و جابه جایی در آوندهای چوبی می باشد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats58-113

بسته بندی:  1 ، 4 و 5 لیتر

نقد و بررسی پاراگوات 20% SL

کاربرد:

علف کشی است غیر انتخابی تماسی که بوسیله شاخ و برگ علف های هرز جذب شده و قادر به حرکت و جابه جایی در آوندهای چوبی می باشد.

درجه سمیت mg/kg  Acute Oral LD50 for rats58-113

بسته بندی:  1 ، 4 و 5 لیتر

مشخصات فنی پاراگوات 20% SL

کاربرد
گیاه میزباندرختان میوه (هسته دار، دانه دار و مرکبات)
آفت هدفعلف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار زمانی که علف های هرز ده تا پانزده سانتی متر می باشند.
گیاه میزبان 2نیشکر
آفت هدف2علف های هرز باریک برگ و پهن برگ
میزان مصرف3.5 لیتر در هکتار و یا محلول یک درصد
گیاه میزبان3سیب زمینی
آفت هدف3علف های هرز پهن برگ و باریک برگ
میزان مصرف3 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن علف و قبل از رویش سیب زمینی
گیاهان میزبان4یونجه، شبدر و اسپرس
آفت هدف4سس
میزان مصرف3 تا 5 لیتر در هکتار بعد از رویش سس

نمودار تغییر قیمت پاراگوات 20% SL

نظرات در باره محصول پاراگوات 20% SL

 

امتیاز کاربران به پاراگوات 20% SL

امتیاز کاربران به پاراگوات 20% SL

جهت ثبت امتیاز لطفا وارد شوید.